Polityka prywatności

Czy Twoje dane osobowe są dla Ciebie ważne? Wiemy, że tak. Dla nas także. Dlatego szanujemy Twoją prywatność i dbamy o to, aby Twoje dane były wykorzystywane przez nas tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Polityka prywatności, którą przygotowaliśmy ma na celu przybliżenie Ci wszystkich najważniejszych informacji o tym SKĄD, KIEDY I DLACZEGO uzyskujemy Twoje dane osobowe. Napiszemy też o tym jakie Twoje dane przetwarzamy. Znajdziesz także informacje o tym, czego możesz od nas wymagać i jakie są Twoje prawa.

Oferujemy szeroką gamę produktów i usług, w tym produkty w chmurze, serwery i centra danych. Organizujemy również eventy i udostępniamy formularze służące do komunikacji z nami. Wszystkie te produkty, wraz z innymi naszymi usługami i witrynami internetowymi, nazywamy zbiorczo “Usługami”. Polityka prywatności obejmuje informacje o Tobie, które gromadzimy, gdy korzystasz z naszych Usług.

W takim razie zaczynajmy.

RODO – chyba każdy z nas słyszał to słowo. Co ono oznacza? Jest to polski skrót określający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czym są dane osobowe? Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zależnie od kontekstu, danymi osobowymi będą zatem np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty płatniczej, adres komputera IP, jednak nie jest to katalog zamknięty.

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Deviniti Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 153, 53-128 Wrocław, KRS: 0000223645, NIP: 897-17-00-419, REGON: 933044506, o kapitale zakładowym w wysokości 54.400,00 zł, w całości opłaconym. W niektórych przypadkach działamy także jako podmiot przetwarzający.

Inspektorem Danych Osobowych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@deviniti.com lub pisemnie na adres:
ul. Sudecka 153, 53-128 Wrocław, z dopiskiem “IOD”.

Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z oferowanych przez nas Usług.

Skąd mamy Twoje dane ?

Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie wtedy, np. kiedy wypełniasz formularz kontaktowy, zapisujesz się na organizowany przez nas event, przesyłasz zapytanie lub aplikujesz na interesujące Cię stanowisko. Otrzymujemy je również w sytuacji, gdy pobierasz nasze oprogramowanie, m.in. aplikacje do produktów firmy Atlassian, tj. Jira, Confluence i inne.

Jakie dane przetwarzamy?

Kierujemy się zasadą minimalizacji, to znaczy, że przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Są to zwykle: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku aplikacji pobranych z Atlassian Marketplace, otrzymujemy od Ciebie dodatkowo następujące dane: nazwę firmy, informację o kraju oraz numer telefonu. W przypadku aplikacji pobieranych z Monday Marketplace, dodatkowo otrzymujemy dane takie jak: kod pocztowy, miasto, kraj, oraz ulica i numer mieszkania. W przypadku organizacji przez nas eventów, w których bierzesz udział, otrzymujemy od Ciebie dodatkowo także dane w postaci: kraju, nazwy firmy, działu / departamentu, stanowiska służbowego oraz branży. W przypadku przesłania przez Ciebie do nas CV przetwarzamy tych danych więcej, ale wówczas to Ty każdorazowo decydujesz o tym jakiego rodzaju dane nam przesyłasz.

Nie gromadzimy danych osobowych osób małoletnich, dlatego jeśli jesteś osobą małoletnią, prosimy, nie przesyłaj nam swoich danych osobowych (dane osobowe to, zależnie od kontekstu, np. imię, nazwisko, adres e-mail). Jeśli jesteś osobą małoletnią, a mimo to chcesz skorzystać z naszych Usług w jakikolwiek sposób wymagający podania danych osobowych, wówczas poproś rodzica lub opiekuna, aby zrobił to w Twoim imieniu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystujemy Twoje dane do:

 • zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • nawiązania kontaktu, udzielania odpowiedzi na przesyłane przez Ciebie pytania i wiadomości – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • udzielania licencji na korzystanie z naszych produktów, w tym licencji próbnych – w tej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizowania transakcji zakupu – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. w postaci przechowywania i wystawiania dokumentów księgowych – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • rozpatrywania reklamacji, reagowania na prośby i skargi – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przesyłania informacji o aktualizacjach w zakupionych (bądź “próbowanych”) produktach i usługach – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • udzielania pomocy technicznej (support) w zakresie korzystania z oferowanych przez nas produktów i usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prowadzenia analiz statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 • pozyskiwania informacji zwrotnych o oferowanych przez nas produktach i usługach – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia zasadności roszczeń, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • umożliwienia organizacji webinarów i innych wydarzeń z udziałem Użytkowników – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych i marketingowych, contentu premium oraz newslettera, środkami komunikacji elektronicznej – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przeprowadzania procesu rekrutacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby korzystać z Usług. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami bezpośrednio. Nasze dane kontaktowe zostały podane w treści Polityki prywatności. Cofnięcie zgody pozostaje  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Oczywiście, że nie. Jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych osobowych, nie jesteśmy w stanie zrealizować oferowanych przez nas Usług i innych celów wskazanych w Polityce prywatności.

W jaki sposób się z Tobą kontaktujemy?

Wysyłając do Ciebie wiadomości w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych i marketingowych, contentu premium oraz newslettera, środkami komunikacji elektronicznej, umożliwienia organizacji webinarów i innych wydarzeń możemy wykorzystywać domeny deviniti.us i deviniti.com.pl.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do zaufanych podmiotów mających siedzibę poza terytorium EOG. Nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W szczególności takie przekazywanie może odbywać się do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzje o adekwatności ochrony Danych Osobowych (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów oraz do innych krajów, przede wszystkim na podstawie Standardowych Klauzul Umownych z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń (technicznych i prawnych) lub Wiążących Reguł Korporacyjnych.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w rozumieniu RODO, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie służy indywidualnemu dostosowaniu naszych Usług oraz kierowanej przez nas komunikacji marketingowej do Twoich potrzeb i preferencji, jak również dokonywaniu scoring’u i segmentacji Użytkowników w bazie danych według określonych przez nas kryteriów.

W celu profilowania wykorzystujemy w szczególności następujące kategorie danych: informacje zawarte w Plikach Cookies, informacje o adresach (w tym internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się urządzenie końcowe Użytkownika), informacje o numerze licencji, informacje o rodzaju używanego urządzenia oraz o rodzaju i wersji oprogramowania. Profilowanie może także wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, która może być odwołana w każdym czasie.

Jakie masz uprawnienia wobec Deviniti Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas również sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Jeżeli w Twojej ocenie nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Usług i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych Usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych. Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej ocenie dysponujemy nieprawidłowymi danymi na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, ponieważ są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są Ci one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, wówczas usuniemy te z Twoich danych, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
 • do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub bez Twojej zgody – podmiotom uprawnionym (Odbiorcom), o ile zaistnieje taka konieczność. Są to osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym zlecamy czynności obsługi księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej, podmioty, które realizują w naszym imieniu przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych i marketingowych, contentu premium oraz newslettera, środkami komunikacji elektronicznej, podmioty, które realizują w naszym imieniu przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji webinarów i innych wydarzeń z udziałem Użytkowników,  w szczególności na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także dostawcy wtyczek społecznościowych i agencje reklamowe, z którymi mamy zawarte umowy na świadczenie usług reklamowych. Twoje dane udostępniamy również określonym przepisami organizacjom wtedy, kiedy zgodnie z prawem mamy taki obowiązek, a także gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Mamy prawo udostępniać dane i informacje dotyczące Użytkowników w ramach prowadzonych postępowań uprawnionym do tego organom, np. prokuraturom lub sądom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres, w którym możesz skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Usług, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu lat. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane, dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Możemy także zadecydować o zakończeniu przetwarzania Twoich danych w każdym czasie, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się lub gdy przetwarzanie Twoich danych w pozostałych celach przestanie być niezbędne dla ich realizacji, np. w przypadku zakończenia obowiązywania łączącej nas z Tobą umowy czy w przypadku wykonania obowiązku, w celu realizacji którego zgromadzone zostały dane.

Jak możesz się z nami skontaktować

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić pisząc wiadomość na adres e-mail: deviniti@deviniti.com.

Polityka cookies

Administrator wykorzystuje Pliki Cookies. Oferowane przez nas Usługi nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Deviniti Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sudeckiej 153, 53-128 Wrocław.

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”), stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, w szczególności w celu realizacji Usług oraz w celu zapewnienia sprawności korzystania z Usług (np. zapisywanie i zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, dostosowywanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika). Służą one także do wprowadzania i zapisywania informacji, w celu umożliwienia automatycznego logowania się do tych spośród Usług, które umożliwiają logowanie się, tworzenia liczników danych, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających, a także w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu w witrynach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, jak również w celu umożliwienia zalogowania się i zestawienia sesji w tych spośród Usług, które to umożliwiają. Stosowane rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej lub aplikacji, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Usług stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies).

Pliki Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” Pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Usług stosowane mogą być następujące rodzaje Plików Cookies:

 • „Niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z Usług, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • „Wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Usług,
 • „Funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „Reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania Plików Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednakże ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

Administrator wykorzystuje ponadto technologie podobne do Plików Cookies, tj. wtyczki społecznościowe, czyli narzędzia umożliwiającego połączenie z popularnymi portalami społecznościowymi. Obecnie wykorzystywane są wtyczki społecznościowe następujących podmiotów:

Twitter, Inc. – wtyczka pozwalająca na odesłanie do portalu Twitter. Używając takiej wtyczki Użytkownik loguje się do wspomnianego portalu, który posiada odmienne od Usług zasady ochrony prywatności. Można się z nimi zapoznać poprzez wejście w link: https://twitter.com/en/privacy i https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.

Meta Platforms Ireland Ltd. – wtyczka pozwalająca na odesłanie do portali Instagram i Facebook. Używając takiej wtyczki Użytkownik loguje się do wspomnianych portali, które posiadają odmienne od Usług zasady ochrony prywatności. Można się z nimi zapoznać poprzez wejście w link: https://www.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/policy/cookies.

Google Ireland Ltd. – materiały wideo lub audio-wideo osadzone trwale (tzw. embeddowane) z portalu YouTube. Z zasadami ochrony prywatności w portalu YouTube można się zapoznać poprzez wejście w link: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn Ireland Unlimited Company – wtyczka pozwalająca na odesłanie do portalu LinkedIn. Używając takiej wtyczki użytkownik loguje się do wspomnianego portalu, który posiada odmienne od Usług zasady ochrony prywatności. Można się z nimi zapoznać poprzez wejście w link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień typu Web-Push, za pomocą przeglądarki internetowej z której korzysta. W tym celu przeglądarka nada Użytkownikowi specjalny identyfikator, na który będzie przesyłać odpowiednie wiadomości. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień typu Web-Push jest możliwa poprzez zmianę ustawień przeglądarki Użytkownika.

Administrator korzysta ponadto z narzędzia HubSpot, co wiąże się z wykorzystaniem dodatkowych Plików Cookies. Szczegółowy zakres oraz sposób działania poszczególnych Plików Cookies znajduje się na stronie internetowej HubSpot pod adresem: https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser.

HubSpot śledzi Użytkowników za pomocą Plików Cookies przeglądarki, co oznacza, że aktywność danego Użytkownika jest monitorowana anonimowo. W przypadku, gdy Użytkownik zamieści swoje dane w jednym z formularzy, HubSpot skoreluje jego poprzednie odsłony poszczególnych podstron na podstawie śledzącego tego użytkownika Pliku Cookie. W przypadku usunięcia Plików Cookies, Użytkownik będzie traktowany jako nowy użytkownik i wówczas zostanie mu przypisany nowy Plik Cookie. Narzędzie HubSpot przypisze wyświetlenia witryny do Użytkownika, jeśli Użytkownik kliknie łącze zamieszczone w wiadomości e-mail, która przekierowuje do strony internetowej z zainstalowanym kodem śledzenia HubSpot.

Więcej informacji na temat Plików Cookies dostępnych jest w sekcji „Ustawienia” lub „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej, a szczegółowe informacje odnośnie do działania narzędzia HubSpot dostępne są pod adresem: https://knowledge.hubspot.com/account/how-does-hubspot-track-visitors.

Znaki towarowe oraz prawa autorskie

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie do stron, informacji, materiałów oraz ich rozmieszczenia należą do Deviniti Sp. z o.o. lub Deviniti Sp. z o.o. posiada odpowiednią licencję do nich.

Serwis internetowy https://deviniti.com/ zawiera także znaki towarowe, nazwy handlowe, loga zastrzeżone zarówno przez Deviniti Sp. z o.o. jak i osoby trzecie. Zostały one użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je, Deviniti Sp. z o.o. nie udziela licencji na wykorzystanie ich w jakikolwiek sposób.

Użytkownikom wolno drukować, powielać, kopiować lub tymczasowo przechowywać fragmenty serwisu internetowego https://deviniti.com/ dla własnych potrzeb lub w związku z korzystaniem z Usług Deviniti Sp. z o.o..

Użytkownikom nie wolno dokonywać żadnych zmian w treściach pochodzących z serwisu internetowego https://deviniti.com.

Szczegółowy zakres dozwolonego i niedozwolonego użytku treści pochodzących z serwisu internetowego https://deviniti.com/pl/ precyzują przepisy prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

Deviniti Sp. z o.o. ma prawo do zmian i aktualizacji Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies w każdym czasie. Każdorazowo, kiedy dokonamy zmiany lub aktualizacji, opublikujemy zaktualizowaną wersję dokumentu.

W ramach korzystania z Usług, w szczególności w obrębie serwisu internetowego https://deviniti.com/ mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zaktualizowano 29/06/2023